Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Planforslaget legger til rette for 75 nye hyttetomter i området ved Tosseviksetra, samt to områder for konsentrert fritidsbebyggelse med mulighet for utleie.

Planområdet ligger ved Tosseviksetra i Ådalsfjella, og omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Planen innebærer både en fortetting av eksisterende hytteområde, men også utbygging av et nytt delområde, Hyttekastberga. Planområdet er i kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.11 avsatt til fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 22.08.12.

Lovhenvisninger og vedtak
Forslagstiller for planen er Paal Anders og Marianne Strande, og utførende konsulent er ar plan & landskap v/Anne Ribberud.

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok 11.06.12 sak 81/12 at forslag til detaljregulering for Tosseviksetra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planen og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1. etasje. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler eller forslagsstillers konsulent Anne Ribberud på telefon: 90 93 76 25. 

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se oppsummering av uttalelser.

Saksdokumenter:
Saksframlegg 1.gangsbehandling
Saksprotokoll 1.gangsbehandling
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse
Oppsummering av uttalelser

Saksbehandler:
Guro Skinnes
Telefon: 32 11 75 82
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
21.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk