Gå til innhold Gå til søk

Kunnskapsparken Ringerike - Nytt offentlig ettersyn av omreådereguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_366 områderegulering for KUNNSKAPSPARKEN RINGERIKE ut til offentlig ettersyn etter ny 1.gangsbehandling i formannskapet 15.03.2016, sak 38/16.

Nytt offentlig ettersyn er nødvendig som følge av endringer som mellom annet inkluderer ombygging av Bredalskrysset til rundkjøring.

Illustrasjonsbilde

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å avklare arealbruken for høgskoleområdet og legge til rette for en langsiktig utvikling av høgskoleområdet. Planen innehar stor fleksibilitet og vil samle undervisning, studentboliger og torg for å skape et attraktivt campus.  Foreslåtte reguleringsformål er m.a. bolig, tjenesteyting, grønnstruktur og turdrag. Områdereguleringen endrer kryssløsningen ved Bredalsveien til rundkjøring, noe som medfører store konsekvenser for enkelte grunneiere gjennom eiendomsinngrep i forbindelse med krysset. En del eiendommer vil også bli berørt gjennom at atkomstsituasjonen endres.

 

Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 2.mai 2016


Dokumenter i saken

 1. Saksprotokoll Formannskapet
 2. Saksframlegg
 3. Plankart i målestokk 1:1000, merket ny 1.gangs behandling.
 4. Reguleringsbestemmelser merket ny 1.gangs behandling.
 5. Endringsrapport datert 01.06.2016
 6. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 02.07.2014
 7. Oppsummering av uttalelser ved høring, datert 19.02.2016
 8. Innsigelse NVE
 9. Trekking av innsigelse NVE
 10. Geoteknisk grunnundersøkelse datert 30.04.2015
 11. Prosjekteringsnotat geoteknikk datert 22.05.2015
 12. Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 15.1.2015
 13. Buskerud fylkeskommune, brev datert 20.1.2015
 14. Statens vegvesen, brev datert 22.1.2015
 15. Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 20.1.2015
 16. Anita og Elling Hella Voje Heieren, e-post 29.11.2014
 17. Jan Erik Borgen, e-post 17.12.2014
 18. Statsbygg, brev datert 16.1.2015
 19. Krakstadmarka AS, e-post 19.1.2015
 20. Fjelldal Eiendom AS, brev datert 20.01.2015

21.  Fastsatt planprogram 04.12.2012.*

22.  Trafikkutredning datert 02.07.2014.*

23.  Støyutredning datert 13.06.2014

24.  Fagrapport naturmiljø datert juni 2014*

25.  Foreløpig geoteknisk vurdering datert 26.06.14*

26.  Luftkvalitet datert 20.06.2014*

27.  Konseptplan utomhus datert 13.06.2014*

28.  Bru over Storelva, notat datert 30.06.2014*

 

Vedlegg merket stjerne var vedlegg til ordinær 1.gangs behandling (link til siden)


Publisert
18.03.2016
Sist endret
05.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk