Gå til innhold Gå til søk

KUNNSKAPSPARKEN RINGERIKE - OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_366 områderegulering for KUNNSKAPSPARKEN RINGERIKE ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i formannskapet 18.11.2014, sak 191/14.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å avklare arealbruken for høgskoleområdet og legge til rette for en langsiktig utvikling av høgskoleområdet. Planen innehar stor fleksibilitet og vil samle undervisning, studentboliger og torg for å skape et attraktivt campus.  Foreslåtte reguleringsformål er m.a. bolig, tjenesteyting, grønnstruktur og turdrag. Områdereguleringen endrer kryssløsningen ved Bredalsveien, noe som medfører store konsekvenser for enkelte grunneiere gjennom eiendomsinngrep i forbindelse med krysset. En del eiendommer vil også bli berørt gjennom at atkomstsituasjonen endres.

Planforslaget ble vedtatt lagt ut med både x-kryss og rundkjøring til høring. Endelig valg av kryssløsning vil bli bestemt etter høringen. Vi ber derfor også om innspill i forhold til valg av kryssløsning.

 

Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no  innen 20.01.2015

 

Dokumenter i saken

 1. Vedtaksprotokoll
 2. Saksframlegg
 3. Plankart i målestokk 1:1000, datert 02.07.2014.
 4. Reguleringsbestemmelser datert 27.06.2014 . 
 5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 02.07.2014
 6. Fastsatt planprogram 04.12.2012.
 7. Trafikkutredning datert 02.07.2014.
 8. Støyutredning datert 13.06.2014
 9. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014
 10. Foreløpig geoteknisk vurdering datert 26.06.14
 11. Luftkvalitet datert 20.06.2014
 12. Konseptplan utomhus datert 13.06.2014
 13. Bru over Storelva, notat datert 30.06.2014

 

Publisert
29.11.2014
Sist endret
03.03.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk