Gå til innhold Gå til søk

Oppstart og offentlig ettersyn

Herved kunngjøres oppstart av planarbeid, og offentlig ettersyn av planprogram for områderegulering for Kunnskapspark Ringerike.

Formannskapet vedtok i møte 17.01.12 oppstart av områderegulering nr. 0605_366 "Kunnskapspark Ringerike", samt å legge planprogram ut til offentlig ettersyn. En områderegulering er en kommunal reguleringsplan.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Grunneier er i hovedsak Statsbygg, men her er flere offentlige og private grunneiere.

Planforslaget tar sikte på å regulere for utvikling av område for Høgskolen i Buskerud til anlegg for undervisning og studentboliger. Hovedformålet vil være utbygging til undervisningsformål og boligformål, men forslaget vil også kunne legge til rette for endring av trafikkforholdene, med nye veg- og gang-/sykkelvegformål.

Planforslaget tar sikte på å oppheve gjeldene reguleringsplan for selve HiBu-tomta, reguleringsplan nr. 217 "SLHK Dalsbråten" fra 1993 og deler av flere eldre reguleringsplaner. Grunnforholdene i området skal vies spesiell oppmerksomhet i prosessen. Og forslaget skal ta tilstrekkelig hensyn til grønne verdier og legge opp til at området og bygninger skal kunne brukes av andre som ikke har tilknytning til høgskolen.

Eventuelle synspunkter, merknader og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 12.03.12 til:
Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn av planen.

Relevante dokumenter i saken:

Planavgrensning

Forslag til planprogram

Saksframlegg

Saksprotokoll formannskapet 17.01.12

Publisert
27.01.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk