Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Reguleringsplan 369 Hofsfossveien 1, 3 og 5 er vedtatt på nytt i kommunestyret 12.12.13 (sak 148/13), etter at planen ble vedtatt med feil i bestemmelser og plankart 29.08.13 (sak 98/13).

Detaljreguleringsplan 0605_370 for Hofsfossveien 1, 3 og 5 er vedtatt i kommunestyret. Vedtaket fant sted 12.12.13, sak 148/13. Planområdet ligger i krysset der Hofsfossveien tar av fra Soknedalsveien, like ved Hønefoss jernbanestasjon. Planens avgrensing omfatter Hofsfossveien 1, 3 og 5, og vises på kartutsnittet under.

 

Planen legger til rette for bygging av nye boliger i blokk i Hofsfossveien 3 og 5.

Reguleringsplanen ble vedtatt første gang i kommunestyret 29.08.13, sak 98/13. Dette ble varsla i brev datert 03.10.13. Etter vedtak ble Ringerike kommune gjort oppmerksom på at reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt ikke var oppdatert i henhold til avtalene som ble gjort da Fylkesmannen i Buskerud trakk sin innsigelse før 2. gangsbehandling. Flere detaljer rundt dette kan leses i det vedlagte saksframlegget. Konklusjonen ble at riktig versjon av reguleringsplanen måtte vedtas på nytt.

Statens vegvesen har påklaga vedtaket fra 29.08.13, sak 98/13. Kommunen er i gang med å behandle klagen, men mener det er riktig å vedta riktig versjon av reguleringsplanen uavhengig av klagen som foreligger. I saken ligger det at klagen videreføres til det siste vedtaket om klager ønsker dette. Vi ber med dette Statens vegvesen om å gi en tilbakemelding på det.       

  

Lovhenvisninger og vedtak

Vedtak i kommunestyret:

  • 0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 1, 3og 5 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas på nytt med oppdatert plankart og bestemmelser.

Varsel om vedtak av reguleringsplanen sendes til registrerte grunneiere og festere i planområdet, andre rettighetshavere og naboer til planområdet og kunngjøres i avis, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12. Vedtaket annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettsider.

 

Eventuelle klager

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket av reguleringsplanen. Klager fra parter uten klageinteresse kan avvises etter nærmere vurdering av kommunen.  

Fristen for å klage på dette vedtaket er 24. januar 2013.

Kommunen opplyser om at det er adgang til å be om at iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jamfør forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene på vår internettside: www.ringerike.kommune.no.

 Etter at klagefristen er utløpt vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.      

 

Saksdokumenter
Vedtatt plankart
Vedtatte bestemmelser

 

Publisert
21.12.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk