Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Det varsles med dette om offentlig ettersyn av planforslag for detaljreguleringsplan 370 Askveien 1-3/St. Olavsgate 7-9. Alle kan sende inn merknader til planforslaget. 

Planforslaget som legges ut ble 1. gangsbehandla i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19. august 2013.

Følgende vedtak ble fattet: 

  1. Forslag til detaljregulering for 0605_370 Askvegen 1-3/St. Olavsgate 7-9 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan – og bygningsloven §§5-2 og 12-10.
  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. Bl.a. skal det på plankartet påføres et kryss over bygninger som er planlagt revet.
  3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 64 – 19, ”Kvartal 19” og de deler av gjeldende reguleringsplan 64 – 02, ”Hønefoss sentrum”, og 15 S V Norderhov, som overlappes av ny plan, ved vedtak av detaljregulering 0605_370.
  4. Maksimum etasjeantall skal ikke overstige 6 etasjer pluss kjeller. Den øverste etasjen skal være inntrukket.
  5. Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn, før endelig anbefaling til 2. gangsbehandling med tanke på riving av eksisterende bygg, etasjeantall, støy og uteopphold- og lekeareal.

 

Planforslaget legger opp til bolig og næring i Askveien 1-3 og St. Olavsgate 7-9. Planområdet ligger sentralt i Hønefoss ved siden av kjøpesenteret Kuben, i gangavstand til skole, barnehage, butikker og kollektivtransport. Det er ønske om god utnyttelse av slike sentrale områder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det foreslås å bygge næringslokaler i første etasje og leiligheter i andre til sjette etasje nordøst i planområdet, og å benytte den sørvestlige delen til leke- og uteareal. Den sjette etasjen skal være inntrukket. Planområdet ligger mellom Askveien/St. Olavsgate og jernbanen, og er derfor støyutsatt. Det er utført støyanalyse hvor støynivået blir vurdert og hvor det foreslås konkrete tiltak for å redusere støynivået innendørs og utendørs.

 Det står i dag tre bygg i planområdet som må rives om planen skal kunne gjennomføres. Byggene har middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune fraråder rivning, men mener rivning må vurderes opp mot verdien av nybygg. Det foreligger tilstandsrapport for de tre byggene.

 

Innsending av merknader

Kommunen inviterer med dette alle til å komme med merkander til planforslaget. Merknader sendes per epost til ingeborg.faller@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune – miljø- og arealforvaltning, Pb. 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merknader som sendes inn i høringsperioden vurderes fram mot 2. gangsbehandling og endelig vedtak av planforslaget, og det vil i den politiske saken framgå hvordan hver enkelt merknad er vurdert. Den enkelte som sender inn merknad får ikke direkte tilbakemelding.

 

Frist for innsending av merknader er 30. oktober 2013.

 

Saksdokumenter
Saksframlegg 
Protokoll fra behandlng i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
Forslag til plankart 
Forslag til reguleringsbestemmelser
Forslag til planbeskrivelse
ROS-analyse
Geoteknisk rapport
Trafikkrapport
Støy- og luftkvalitetsrapport
Tilstandsrapport eksisterende bygningsmasse


Publisert
14.09.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk