Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp en privat detaljregulering for å tilrettelegge for bygging av en boligblokk med inntil 6 etasjer på eiendommene i Askveien 1 – 3 og St. Olavsgate 7 – 9. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 18. april.

Ole og Espen Langdalen AS og Karlsengården AS ønsker sammen å utvikle sine eiendommer i Askveien 1 - 3 og St. Olavsgate 7 - 9. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en boligblokk på inntil 6 etasjer med forretning i 1. etasje og leiligheter i de øvrige etasjene.

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

 

Dagens situasjon

Det står i dag fire bygninger på de aktuelle tomtene. Byggene nyttes i dag til bolig og privat tjenesteyting, samt uthus. Samtlige av byggene er registrert med middels verneverdi, men ingen av dem er freda. Bygningene forutsettes revet.

Bilder av byggene ser du under:

Askveien 3

St. Olavsgate 7 - 9

Før saken kan 1. gangsbehandles skal det foretas en konsekvensvurdering av tiltakets påvirkning på omkringliggende eksisterende bygningsmasse, og forslagstiller skal vurdere alternativ utbygging som sikrer verneverdig bebyggelse og dokumentere at alternativer er vurdert.

 

Sentrale dokumenter i saken ses under:

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Oppsummering av innkomne merknader ved forhåndshøring

Forslag til avgrensning og plassering av bygget

Perspektivskisse

 

Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

 

Merknader

Merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 18. april.

 

Gjeldende planer

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til senterområde. Prosjektet ligger i korridoren for tidligere sentral avlastningsvei vest, og eiendommene er i gjeldende reguleringsplan hovedsakelig avsatt til vegformål.

 

Lovhenvisninger og plantype

Oppstart av 0605_370 detaljregulering for Askveien 1 – 3/ St. Olavsgt. 7 – 9 ble vedtatt i Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning 12.03.12 og kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8.

Publisert
16.03.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk