Gå til innhold Gå til søk

371 Telegrafalleen 2 - varsel om vedtatt plan

Detaljreguleringsplan 371 for Telegrafalleen 2 ble vedtatt i kommunestyret 30.04.15, sak 63/15. Reguleringsplanen legger til rette for bygging av et leilighetsbygg, samt fortsatt næringsvirksomhet sør på området. Se kartutsnitt for reguleringsplanens avgrensing:

 

  

Saksdokumenter
Vedtatt plan består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I saksframlegget og saksprotokollen kan du se endringer som er gjort i plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn. 

Lovhenvisninger og vedtak
Vedtak i kommunestyret:

  1. 0605_371 detaljregulering for Telegrafalleen 2 med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.
     
  2. De deler av reguleringsplan nr. 154 Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 29.01.86, som blir berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.


Vedtaket varsles iht. til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Klagerett
Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Klager fra parter uten klageinteresse kan avvises etter nærmere vurdering av kommunen. Fristen for å klage på vedtaket er 4. juni 2015.

Det er adgang til å be om at iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. For nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett, se vedlagt rundskriv om klagerett.

Etter klagefristen er utløpt vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Se rundskriv om klagerett her.

Klager kan sendes per epost til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning, Postboks 123 Sentrum, 3202 Hønefoss.

Erstatning/innløsning
Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter § 15-3 må være framsatt seinest 3 år etter at planvedtaket er kunngjort.      

Publisert
07.05.2015
Sist endret
30.06.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk