Gå til innhold Gå til søk

371 Telegrafalleen 2 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan 371 Telegrafalleen 2 er 1. gangsbehandla i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, og legges dermed ut på offentlig ettersyn. Frist for innsending av innspill er 17. januar 2015.

Planområdet ligger i Hønefoss, ved politistasjonen og Kuben. Kartet viser omtrentlig planavgrensing.


Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av en blokk i fem etasjer pluss underetasje med omtrent 18 leiligheter, samt etablering av tilhørende parkeringsanlegg og uteoppholdsareal. Det er planlagt å rive garasjen som står på den delen av planområdet som skal bebygges. Øvrig bebyggelse skal ikke berøres i første omgang, men reguleringsplanen for disse områdene oppdateres til dagens reelle formål.

Området er avsatt til formål «Senterområde» i kommuneplanen, dermed er forslaget i tråd med kommuneplanen.

I utredningsarbeidet har hovedfokuset vært på støy fra Holmboes gate, sol- og skyggeforhold og trafikk. Kommunen mener at prosjektet er godt, og at det vil gi sentrumsnære boliger av god kvalitet.

Innspill til planarbeidet

Vi ber med dette om innspill til utredningstemaene og planens innhold. Kommentarer og innspill i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss eller postmottak@ringerike.kommune.no innen 17. januar 2015.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på det endelige vedtaket av reguleringsplanen.


Lovhenvisninger, plantype og vedtak
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 10.11.14, sak 114/14, å sende reguleringsplanforslaget for 371 Telegrafallen 2 ut på offentlig ettersyn. 

Følgende vedtak ble fattet:

  1. Forslag til detaljregulering «371 Telegrafalleen 2», med revidert forslag til plankart og planbeskrivelse, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan «154 Kvartalet Telegrafen» som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan «371 Telegrafalleen 2».
  4. Det delegeres til rådmannen å klargjøre plankart for offentlig ettersyn.

Planforslaget sendes ut på offentlig ettersyn i henhold til plan – og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Forslagstiller for planen er grunneier Telegrafalleen 2 AS og utførende konsulent er Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS og SG Arkitektur AS, med bruk av underkonsulenter ved behov.

Saksdokumenter
Saksframlegg
Tilleggsnotat med revidert plankart og planbeskrivelse
Protokoll
Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Støyrapport og støybergninger
Soldiagram
Trafikkvurderinger
Sammendrag av innkomne innspill etter oppstart, med kommentarer

 
Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Ingeborg Faller, 32 11 74 61, ingeborg.faller@ringerike.kommune.no (onsdager i 2014) eller Grethe Tollefsen, 94135233, grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no.

Publisert
19.11.2014
Sist endret
23.01.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk