Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for bygging av boliger. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 25.05.12.

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 4 boenheter i to bygg, samt tilhørende frittliggende garasjer.

Eiendommen består i dag av en frukthage med epletrær. Ringkollveien 77 ligger i et etablert boligfelt, og anses som en naturlig eiendom å fortette. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligområde.

 

Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til:

SG Arkitektur AS v/ Ove Mork

Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss
E-post: om@sgark.no

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger og plantype

Oppstart av 0605_373 Detaljregulering for Ringkollveien 77 kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Tømrermester G Sætheren AS og utførende konsulent er SG Arkitektur AS.

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til saksbehandler eller SG Arkitektur AS v/ Ove Mork, tlf. 97 77 88 59, e-post om@sgark.no.

 

Saksbehandler: Guro Skinnes
Tlf: 32 11 75 82
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
04.05.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk