373 Detaljregulering Apalbakken - høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

373 Detaljregulering Apalbakken - høring og offentlig ettersyn

0605_ 373 Detaljregulering for Apalbakken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og areal 06.11.2017 Bh. NR. 69/17 Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger. Det planlegges oppføring av tre eneboliger. Foreslåtte reguleringsformål er bolig, kjøreveg, renovasjonsanlegg og turveg.

 

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. Frist for å sende inn merknader er 8. januar 2018.

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

1. Oversiktskart

2. Saksfremlegg fra 1. gangsbehandling

3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

4. Forslag til plankart

5. Forslag til reguleringsbestemmelser

6. Planbeskrivelse, 15.08.2017

7. Støyrapport

8. ROS analyse

9. Teknisk notat - byggegrunn og massehåndtering

10. Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart

Publisert
14.11.2017
Sist endret
10.01.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk