379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak - høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak - høring og offentlig ettersyn

0605_379 Detaljregulering Hensmoen grusuttak sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 28.03.17 sak 9/17. Dette i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Planområdets beliggenhet er vist på kartutsnittet over. Se forslag til plankart for flere detaljer.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området skal ivareta miljø- og samfunnsinteresser, sikre nasjonalt viktige sand- og grusressurser samt gi rammer for videre drift av masseuttak. Planforslaget inneholder rekkefølgebestemmelser for å sikre at det det føres kontroll med grunnvannstanden og støv fra uttaksområdet.

Forslagstiller for planen er John Myrvang AS og NorStone AS. Asplan viak er fagkyndig konsulent.

Vedtak fattet i Formannskapet 2, 28.03.2017 sak 09/17

1. Forslag til reguleringsplan for Hensmoen grusuttak sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.2.

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 185.

4. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå.

5. Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00) tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 30. mai 2017.

Dokumenter i saken:

Saksframlegg

Møteprotokoll Formannskapet

Plankart 1. gangs behandling

Reguleringsbestemmelser 1. gangs behandling

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Sammendrag av innspill

Publisert
07.04.2017
Sist endret
05.05.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk