Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Formannskapet behandla i møte 14.05.13 sak 61/13 "Hensmoen grusuttak - politisk oppstart"

Følgende vedtak ble fattet:

  1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak og legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring.
  2. Ved 1. gangsbehandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.
  3. En buffersone på 80 m mot industriområdet opprettholdes. Det tas nødvendige hensyn til boligområder, og uttaksfelter rehabiliteres/omdisponeres, beplantes etappevis etter endt uttak.

Det startes opp planarbeid for å tilrettelegge for drift av masseuttak hvor det skal tas ut grus. Et eksisterende grusuttak skal utvides og et grusuttak skal etableres nordøst for det eksisterende. Planområdet ligger på Hensmoen, nord for Hønefoss. Det har vært uttak i drift i området siden 70-tallet. Planområdet grenser til boligområder, industriområder og friluftsområder.

Planområdet består i dag av friluftsområder og et eksisterende grusuttak. Planområdets avgrensing er i tråd med areal som er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel. Området er på 900 dekar. Forslag til avgrensing vises på kartet. På kartet og i planprogrammet som ligger ute på høring ligger det inne en buffersone på 50 meter mot industriområdet i nordøst. På bakgrunn av vedtak i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og formannskapet utvides buffersonen til 80 meter i planprogrammet som fastsettes etter denne høringsperioden.

 

Flyfoto som viser forlsag til avgrensing av planområdet

Forslag til avgrensing av planområdet som foreslått i planprogrammet. Mot industriområdet i nordøst vil buffersonen utvides med 30 meter. Illustrasjon Asplan Viak.

 

I korte trekk kan mulige konsekvenser av masseuttaket være at friluftsområdenes omfang reduseres og at bo- og arbeidsmiljø påvirkes. Fra kommunens side er hensikten med å starte dette reguleringsarbeidet å få bedre kontroll på arealbruk og drift av uttaket. I reguleringsplan og driftsplan kan det settes krav til avbøtende tiltak med hensyn til støy, støv og trafikk og det kan settes krav om istandsetting av areal etter uttak.

 

Innspill til planarbeidet

Vi ber med dette om innspill til planprogrammet og planens innhold. Vi ber også om innspill til konkrete avbøtende tiltak som kan begrense konsekvensene for friluftsliv og arbeids- og bomiljø. Kommentarer og innspill i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no)
innen 8. august 2013.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Formannskapet vedtok i møte 14. 05. 2013, sak 61/13, oppstart av detaljregulering nr.0605_379 Hensmoen grusuttak, samt å legge plan – og utredningsprogram ut til offentlig ettersyn.

Oppstart kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Det stilles krav til konsekvensutredning da planen innebærer uttak av masser. Det er også krav om konsesjon og driftsplan etter mineralloven. Forslagstiller for planen er John Myrvang AS og NorStone AS og utførende konsulent er Asplan Viak.

For nærmere informasjon: se kommunens nettside under reguleringsplaner eller utlagte dokumenter på Servicetorget. Saksbehandler nåes på tlf: 32 11 74 61.                                                   

Saksdokumenter
Forslag til planprogram
Saksframlegg
Oversikt over innkomne merknader etter forhåndshøring
Saksprotokoll behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18. mars
Tilleggsnotat nr. 1 til ny behandling i hovedkomiteen 22. april, med svar på spørsmål fra behandlinga 18. mars 
Tilleggsnotat nr. 2 til ny behandling i hovedkomiteen 22. april, med svar på spørsmål fra Eva Liell
Tilleggsnotat nr. 2 til ny behandling i hovedkomiteen 22. april, med svar på spørsmål fra Eva Liell - vedlegg
Saksprotokoll behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22. april
Tilleggsnotat nr. 3 til behandling i formannskapet 14. mai, med informasjon om mulige alternative vedtakspunkt i forhold til bredde på buffersone 
Tilleggsnotat nr. 3 til behandling i formannskapet 14. mai, med informasjon om mulige alternative vedtakspunkt i forhold til bredde på buffersone - vedlegg
Saksprotokoll behandling i formannskapet 14. mai
Adresseliste mottakere av brev med varsel om oppstart og offentlig ettersyn

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller
telefon: 32 11 74 61
e-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Publisert
31.05.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk