Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Follum – Treklyngen - offentlig ettersyn av områderegulering


Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Skogsindustrien har i den senere tid opplevd store nedleggelser. Dette rammet også Norske Skog Follum, og mange arbeidsplasser forsvant i Ringerike som følge av dette. Viken Skog har kjøpt opp Follum og ser at det er et behov for en ny type skogsbasert industri i østlandsregionen. Med Follums sentrale beliggenhet i regionens vei- og jernbanenett, samt de betydelige restverdiene i industrielle anlegg og infrastruktur, fremstår dette området som kanskje landets mest egnede lokalisering for den nye skogsbaserte industrien.

I tillegg til de eksisterende områdene på 1400 daa på Follum ønsker Viken Skog å omregulere ytterlige 680 daa i Hovsmarka til formålet industri, tenkt for treforedlingsindustri. Planen inneholder også områder for boligbebyggelse, grønnstruktur og vegareal.  Les aktuelle dokumenter her. Høringsfrist: 21. februar 2014.

Merknader
Merknader til reguleringsarbeidet rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no

 

Link til saken

 1. Forslag til plankart
 2. Forslag til bestemmelser
 3. Saksframlegg 1.gangsbehandling
 4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning
 5. Brev med varsel om oppstart, datert 10.12.12*
 6. Oppsummerte merknader med forslagsstillers kommentar*
 7. Vurdering av naturmiljø, 08.08.13*
 8. Mulighetsstudie Hovsmarka, oktober 2013*
 9. Innkomne merknader i sin helhet*
 10. Planprogram endra i henhold til innkomne merknader etter oppstart, revidert 26.06.13*
 11. Protokoll fastsetting av planprogram i formannskapet 11.06.13, 87/13*
 12. Saksframlegg fastsetting av planprogram*
 13. Protokoll fra klagebehandling i formannskapet 12.11.13, sak 150/13*
 14. Kommuneplanen*
 15. Grønn plakat*
 16. Arkeologisk rapport

 

Saksbehandler:

Ole Einar Gulbrandsen

tlf. 32 11 74 66

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

Publisert
16.12.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk