Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

OMRÅDEREGULERING NR. 0605_381 , "TREKLYNGEN"
VARSEL OM OPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM

Formannskapet vedtok i møte 04.12.2012, oppstart av områderegulering nr.0605_381 "Treklyngen", samt å legge plan – og utredningsprogram ut til offentlig ettersyn. En områderegulering er en kommunal reguleringsplan. Grunneier er Ringerike Kommune, Ragnhild Borlaug Alme og Hans Erik Gamkinn.

Planforslaget tar sikte på å regulere for utvikling av et område på 680 daa, til industri. Hovedformålet vil være utbygging til skogrelatert virksomhet.

Samtidig er det lagt frem et forslag fra de private grunneiere i området om en annen arealbruk på egen grunn med formålet bolig.

Forslagene innebærer omdisponering av Landbruk –, natur – og friluftsområder (LNF) og Friområder som i dag nyttes til friluftsaktiviteter og idrett. Omdisponeringen vil kunne få konsekvenser for muligheten for å utøve friluftsliv i området. Konsekvenser for friluftsliv og arealbruk vil være sentrale temaer i den videre prosessen.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 04.02.2013 til:

Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til det konkrete planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn av planen.

 

Saksfremlegg

Forslag til planprogram og vedlegg

Omregulering Børdalsmoen og kart

Saksprotokoll Hovedkomiteen for Miljø og Areal og Formannskapet

Publisert
15.12.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk