Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Reguleringsplan 384 GBNR 57/7 legges nå ut på høring og offentlig ettersyn. Forslaget til reguleringsplan har blitt behandla av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.

Reguleringsplanen omfatter et område i Heradsbygda langs Heradsbygdveien, nord for Helgerud skole. Området er vist på kartet:

 

 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for boligformål. Kommunen ser for seg at reguleringsplanen vil kunne bidra til en positiv utvikling i Heradsbygda hvor det ellers ikke har vært mye utvikling i det seinere. Det vil kunne bygges tre- og firemannsboliger, samt kjede- eller rekkehus med inntil to etasjer. Boligtypen passer med de eksisterende boligene rundt planområdet. I tilknytning til boligene skal det opparbeides lekeplass, og det legges opp til ny adkomst direkte fra Heradsbygdveien for å unngå økt trafikk for eksisterende boliger.  

Området omfattes ikke av reguleringsplan i dag, men i kommuneplanen er området avsatt til landbruk-, natur- og friluftslivsområde. Kommunen ønsker å gå bort fra dette fordi jordet her har ligget brakk i flere år og fordi området bør ses i sammenheng med de omkringliggende boligområdene. Kommunen ønsker fortetting av tettbygde strøk der det er naturlig. 

 

Vedtak og lovhenvisninger

I møte 07.10.13, sak 111/13 «GNR. 57/7 – Heradsbygda – 1. gangsbehandling» ble følgende vedtatt:


1. Forslag til detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

 2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

 

Reguleringsplanen legges nå ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Saksdokumenter

Forslag til plankart
Forslag til bestemmelser
Planbeskrivelse
Saksframlegg
Protokoll fra behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Støyrapport
Innkomne merknader i sin helhet (oppsummert og kommentert i saksframlegget)

 

Innsending av merknader

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 3. januar 2014.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tiglbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling av planforslaget.

 

 

 

 

Publisert
05.11.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk