Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Detaljreguleringsplan 0605_384 for Helgerud vest (tidl. «Gbnr 57/7») er vedtatt i kommunestyret. Vedtaket fant sted 29.08.14, sak 98/13. Planområdet ligger nord for Helgerud skole i Heradsbygda, og planens avgrensing og formål vises på kartutsnittet under.

 

Vi takker for bidrag i planprosessen. I saksframlegget og i saksprotokollene kan du se eventuelle endringer som er gjennomført i plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling.

Lovhenvisninger og vedtak
Vedtak i kommunestyret:

  1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål.
  2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12.


Varsel om vedtak av reguleringsplanen sendes til registrerte grunneiere og festere i planområdet, andre rettighetshavere og naboer til planområdet i tillegg til at det kunngjøres i denne annonsen, i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager
Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket av reguleringsplanen. Klager fra parter uten klageinteresse kan avvises etter nærmere vurdering av kommunen. 

Fristen for å klage på dette vedtaket er 27.06.2014.

Kommunen opplyser om at det er adgang til å be om at iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jamfør forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett finner du her.

Etter at klagefristen er utløpt vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning / innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.      

Saksdokumenter
Vedtatt plankart 
Vedtatte bestemmelser
Vedtatt planbeskrivelse
Saksframlegg
Saksprotokoll

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller

telefon: 32 11 74 61
e-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

 

 

Publisert
04.06.2014
Sist endret
23.10.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk