Gå til innhold Gå til søk

Øya - offentlig ettersyn av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_387 detaljregulering for Øya ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i formannskapet 21.10.2014 sak 174/14.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til bolig, forretning og kontor. Det aktuelle området har en sentral beliggenhet på industri – og næringsområdet «Øya», midt i Hønefoss sentrum.

Planen har nær tilknytning til reguleringsplannr. 0605_385 Arnemannsveien, og behandles derfor parallelt med denne. Utbygging vil gi rom for ca. 170 nye boliger som vil gi økt fortetting i sentrum. Øya ligger inne på Riksantikvarens NB! liste over nasjonalt viktige kulturmiljø. De viktigste temaene som er konsekvensutredet er knyttet til støy, luftforurensning, trafikk, samfunnssikkerhet, kulturminner og landskap.

Merknader og eventuell innsigelse til detaljplanen kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no Frist for å komme med uttalelser er satt til 10.01.2015

Plankart i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale saksdokumenter, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

 Planavgrensning

Saksframlegg

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Trafikkanalyse

Støy - og luftutredning 

Merknader

Publisert
31.10.2014
Sist endret
13.01.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk