Gå til innhold Gå til søk

390 klekkenhagen boligområde offentlig ettersyn

Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvalning vedtok i møte å legge Klekkenhagen boligområde ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til planforslaget er satt til 26.10.2015

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av inntil 36 boenheter fordelt på kjedet enebolig, firemannsboliger og lavblokk. Foreslåtte reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende lekearealer og tekniske anlegg. Forslaget vil føre til fortetting av eksisterende boligområde og tar sikte på å bedre avløpssituasjonen i området.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_390 detaljregulering for Klekkenhagen boligområde ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08, sak 69/15 .

 

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 26 oktober 2015.

 

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

vedlegg

Saksframlegg

Vedtaksprotokoll tidligere behandling sak 57/15 HMA 22.06.2015

Saksframlegg tidligere 1.gangs behandling

Oversendelsesbrev ny 1.gangs behandling

Varsel om oppstart med avgrensning

Revidert forslag til plankart

Revidert forslag til bestemmelser

Revidert forslag til planbeskrivelse

Revidert forslag til illustrasjonsplan

Revidert oppsummering av merknader

Uttalelse FMBU

Uttalelse BFK

Uttalelse SVV

Uttalelse Bjarne berger og Grethe Holte

Revidert ROS-analyse

Grunnundersøkelser

Støyvurdering

Kulturminneundersøkelser

VA-anlegg

Illustrasjoner

Publisert
11.09.2015
Sist endret
02.06.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk