Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et arbeid for å tilrettelegge for bygging av vannverk ved idrettsanlegget på Nes i Ådal. Frist for å sende merknader til planarbeidet er 07.04.2014.

Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet nedenfor. Se også kart over området i GeoInnsyn

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere et vannverk med grunnvannsbrønner, vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng. Det er utarbeida et klausuleringskart som er godkjent av Mattilsynet. Klausuleringskartet inneholder 3 soner som har ulike restriksjoner knytta til seg. Aktuelle hensynssoner med bestemmelser/retningslinjer skal avklares nærmere i planprosessen. Dette vil berøre private eiendommer.

Andre aktuelle formål i planen vil være idrettsanlegg/grøntstruktur og bolig.

Innspill - frist 07.04.2014.
Innspill til planarbeidet sendes til:
- Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.
- Eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no 

De enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Innspillene tas med og blir behandla i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil framgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljreguleringa i møte 03.03.2014, sak 23/14. Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Ringerike kommune v/Teknisk tjeneste, og utførende konsulent er Asplan viak. Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i Forskrift om konsekvensutredning.

Saksdokumenter
Saksdokumenter er også tilgjengelig på Servicetorget.

1. Saksprotokoll

2. Saksframlegg

3. Kart med forslag til planavgrensning

4. Kart fra forprosjekt, datert 20.01.14

5. Gjeldende reguleringsplan

6. Godkjenning fra Mattilsynet, datert 06.06.08

7. Referat fra oppstartsmøte, datert 11.06.08

Kontaktpersoner
Guro Skinnes, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 95 96 84 80.
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Kjell Arve Aarebru, saksbehandler teknisk tjeneste.
Tlf. 90 94 74 55.
E-post: kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no

Publisert
06.03.2014
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk