Gå til innhold Gå til søk

392 Somma pukkverk - offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Somma pukkverk legges ut til offentlig ettersyn, med uttalefrist 11. mai. Det blir åpent informasjonsmøte 5. april.

Om planforslaget
Planområdets beliggenhet er vist på kartutsnittet over. Se forslag til plankart for flere detaljer. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt å etablere ny adkomstveg til området. Samsjøveien foreslås stengt for gjennomkjøring, slik at trafikk til pukkverket, tømmertransport og hyttetrafikk går via ny adkomstveg.

Forslagsstiller for planen er Somma pukk AS, og Cowi AS er fagkyndig konsulent.

Uttalelser og informasjonsmøte
Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 11.05.2016.

Forslagsstiller inviterer til informasjonsmøte 5. april kl. 18:00 på Somdalen grendehus.

Vedtak i formannskapet
Formannskapet behandlet saken 15.03.2016, sak 37/16, og fattet følgende vedtak:
1. Forslag til 392 detaljregulering for Somma pukkverk sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Ved vedtak av detaljreguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny plan.

4. Før høring og offentlig ettersyn skal det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om etablering av fortau langs Samsjøveien mellom busstopp og kryss mot ny adkomstveg, samt krav om avtale og godkjenning av tekniske planer før igangsetting.

5. Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag-torsdag 0800-1600 og fredag 0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 - mandag 0800.

Forslag til reguleringsbestemmelser er oppdatert iht. formannskapets vedtak, når det gjelder krav om etablering av fortau og driftstider.

Saksdokumenter
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksprotokoll fra formannskapets behandling

Saksframlegg

Forslag til plankart

Forslag til reguleringsbestemmelser


Planbeskrivelse, med følgende vedlegg:

1 Varsel om oppstart
2 Merknader til oppstart og planprogram, oppsummert og kommentert
3 Trafikkanalyse
4 KU Naturmangfold
5 KU Landskapsbilde
6 Støyrapport
7 Vibrasjonsvurderinger
8 Arkeologisk rapport
9 Risiko- og sårbarhetsanalyse
10 Teknisk underlag - grovprosjektert veg

Dispensasjonsvedtak 15.08.2012

Saksframlegg ved fastsetting av planprogram

Fastsatt planprogram

Saksbehandler
Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
16.03.2016
Sist endret
05.07.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk