Varsel om oppstart - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et planarbeid for Somma pukkverk. Hensikten er å få vedtatt en reguleringsplan for pukkverket, slik at drifta kan fortsette og rammene for uttak bli avklart.

Somma pukk AS er forslagsstiller, og inviterer til informasjonsmøte 2. april, kl. 18:00 på Somdalen grendehus. Forslagstiller, konsulent og representant fra kommunen vil delta på møtet.

Frist for å sende merknader til planarbeidet og forslag til planprogram er 09.05.2014.Planavgrensning
Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet ovenfor. Se også kart over området i GeoInnsyn. Planområdet inkluderer dagens uttak, samt et stort område som strekker seg fra Samsjøveien og nordover. Dette området er tatt med for å kunne vurdere alternativer for adkomstveg inn til pukkverket. I løpet av planprosessen vil grenser for uttaket avklares nærmere, samt eventuelt løsning for ny adkomstveg. Planavgrensninga kan da avgrenses nærmere innenfor det varsla området før 1. gangsbehandling av planforslaget.

Mineralloven og plan- og bygningsloven
Fra 01.01.2015 er det krav om driftskonsesjon etter mineralloven. Det skal også utarbeides en driftsplan for anlegget. Det er direktoratet for mineralforvaltning som behandler konsesjonssøknaden. Ringerike kommune er uttalepart til konsesjonssøknaden, og er ansvarlig for avklaring av arealbruk etter plan- og bygningsloven. Ringerike kommune ga i 2012 en midlertidig dispensasjon for drift av pukkverket, forutsatt at det ble utarbeida en reguleringsplan for uttaket. Forslagsstiller har nå utarbeida et forslag til planprogram for reguleringsprosessen (se saksdokumenter, nederst på denne sida).

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks- natur og friluftsområde (LNF). Området er i dag uregulert.

Innspill til planarbeidet
Innspill til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kan sendes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, pb. 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 09.05.2014.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak
Formannskapet vedtok oppstart av detaljreguleringa i møte 12.03.2014, sak 46/14. I samme sak vedtok formannskapet at forslag til planprogram skal sendes på høring og offentlig ettersyn. Etter at fristen for innspill er gått ut, vil planprogrammet revideres og bli lagt fram for fastsetting i formannskapet.

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Somma Pukk AS, og utførende konsulent er COWI AS.

Det stilles krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.
Temaer som skal utredes er: næringsliv, naturmiljø og biologisk mangold, friluftsliv, vassdrag, landskap, trafikk, støy, teknisk infrastruktur, overvannshåndtering, geotekniske forhold, kulturminner og kulturmiljø, jord- og skogbruk og barn og unge. Dette er nærmere omtalt i planprogrammet.

Saksdokumenter

1. Forslag til planprogram

2. Saksprotokoll, formannskapet 11.03.14, sak 46/14

3. Saksframlegg datert 10.02.14

4. Referat fra oppstartsmøte 25.04.12

5. Vedtak om midlertidig dispensasjon, 15.08.12

6. Uttalelser til dispensasjonssøknaden:

6a. Direktoratet for mineralforvaltning, 17.07.12

6b. Statens vegvsen, 23.07.12

6c. Fylkesmannen i Buskerud, 31.07.12

Saksdokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Kontaktpersoner
Guro Skinnes, saksbehandler ved areal- og byplankontoret.
Tlf. 95 96 84 80
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Sigrid Hauglann Grimeli, COWI.
Tlf. 93 24 01 02
E-post: shg@cowi.no

Publisert
20.03.2014
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk