Gå til innhold Gå til søk

396 Søndre Kirkemoen - offentlig ettersyn

Planforslag 396 «Søndre Kirkemoen» er vedtatt lagt ut på høring av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Planområdet omfatter området mellom Gamle Ådalsvei og E16, nord for avkjørselen fra E16 til Hallingby sentrum. Illustrasjonen under viser en mulig løsning for området.

 


 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ca 28 boligenheter, noen frittstående eneboliger, noe i konsentrert boligbebyggelse og noe i blokk, samt dagligvareforretning sør på området. Dagens sti gjennom skogen erstattes med gang- og sykkelvei, og det er krav om etablering av fortau på østsiden av Gamle Ådalsvei. I vedtaket ligger det en bestilling av sak på fartsdempere og redusert fartsgrense i Gamle Ådalsvei forbi planområdet.

 

Foreslåtte reguleringsformål er «frittliggende boligbebyggelse», «konsentrert boligbebyggelse», «blokkbebyggelse» og «forretning» med tilhørende formål for infrastruktur og grøntarealer.

Ringerike kommune er positiv til utviklingsplanene, som vil tilføre Hallingby nye boligtyper, konkurranse for den eksisterende matvareforretningen og nye arbeidsplasser. Forhåpentligvis vil området i tilknytning til matvareforretningen bli en møteplass for innbyggerne.

Området er uregulert, og avsatt til boligbebyggelse og LNF-område i kommuneplanen. Altså er planforslaget delvis i tråd med kommuneplanen.  

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 24 august 2015.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.15, sak 43/15.

 

Følgende vedtak er fattet:

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi reguleringsområdet.

 

Saksdokumenter

  1. Saksframlegg
  2. Protokoll HMA
  3. Forslag til plankart, datert 09.04.15
  4. Forslag til reguleringsbestemmelser, revidert 18.05.15
  5. Planbeskrivelse, datert 15.04.15
  6. Oppsummering av innkomne merknader ved oppstart, med rådmannens kommentarer, datert mai 2015
  7. Støyvurdering, datert 15.04.15
  8. ROS-analyse, datert 15.04.15

 

Publisert
19.06.2015
Sist endret
27.10.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk