Varsel om oppstart - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har vedtatt oppstart av arbeid med reguleringsplan for Søndre Kirkemoen på Hallingby.

 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandla i møte 13.10.14 sak 104/14 «0605_396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen - Oppstart av planarbeid».

Følgende vedtak ble fattet:

  1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen.

  2. Ved 1. gangsbehandling av planforslaget skal forslag til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse foreligge. Det skal også vises alternative løsninger for interntrafikk i planområdet.

 

Planområdet ligger på Hallingby, mellom Gamle Ådalsvei og E16. Planområdet avgrenses av E16, Tyttebærveien og Gamle Ådalsvei i øst, nord og vest, og omfatter fv. 172 og krysset fv. 172 x Gamle Ådalsvei i sør. Kartet viser omtrentlig foreslått avgrensing.

 

Reguleringsplanforslaget vil legge til rette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av små blokker eller rekkehus som til sammen utgjør 28-30 boenheter, samt dagligvareforretning sør i planområdet.

 

Området er delvis avsatt til «Boligbebyggelse» og LNF (landbruk-, natur- og friluftsliv)-formål i kommuneplanen, dermed er forslaget delvis i tråd med kommuneplanen.

 

Det er ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er likevel krav om utredning av konsekvenser/virkninger av planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven. De viktigste temaene som må utredes antas å være bygningsmessige uttrykk med sol-/skyggeforhold, landskap, støy, grønt-/lekeområder, skole- og barnehagekapasitet, kapasitet på teknisk infrastruktur inkl. overvannshåndtering og trafikksikkerhet, grunnforhold, grunnvannstand og konsekvenser for lokalsamfunnet. I vedtaket er det presisert at det skal vises andre løsninger for trafikk inn og ut av planområdet.

 

Innspill til planarbeidet

Vi ber med dette om innspill til utredningstemaene og planens innhold. Kommentarer og innspill i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss eller postmottak@ringerike.kommune.no innen 6. desember 2014.

 

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 13.10.14, sak 104/14, oppstart av arbeid med detaljregulering nr. 0605_396 Søndre Kirkemoen.

 

Oppstart kunngjøres i henhold til plan – og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er grunneierne Mari Heen og Anna Sigridsdatter Heen, samt firmaet Arnes Ve og Vel v/Arne Evjen og utførende konsulent er Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, SG Arkitektur AS og Frydenlund og Høyer AS, med bruk av underkonsulenter ved behov.

 

Saksdokumenter
Søknad om oppstart
Oppsummerte og kommenterte innspill etter forhåndshøring
Saksframlegg
Protokoll behandling i HMA
Kulturminneregistreringsrapport - Buskerud fylkeskommune, september 2014

Vi svarer gjerne på spørsmål.

 

Saksbehandler:
Ingeborg Faller
ingeborg.faller@ringerike.kommune.no
21 11 74 61

Publisert
25.10.2014
Sist endret
10.12.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk