Gå til innhold Gå til søk

Forhåndshøring

Grunneier har ønske om å starte arbeid med en detaljregulering for å legge til rette for bolig og dagligvareforretning på området mellom E16 og Gamle Ådalsvei. På illustrasjonen over vises et foreløpig forslag til disposisjon av området. Illustrasjonen viser boliger i småhusbebyggelse i nord og dagligvareforretning i sør.

 

 

I denne fasen er det ønskelig å avklare rammer og utfordringer. Det er spesielt interessant å få frem forhold som har betydning for det videre planarbeidet, samt eventuelle ønsker om medvirkning i planarbeidet.

 

Forholdet til kommuneplan
Omtrent halve planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Øvrig areal er avsatt til landbruks- natur- og friluftslivsområde (LNF). Det er ikke avsatt areal til forretning innafor området i kommuneplanen. Kommunen har igangsatt revisjon av kommuneplanen og det er sendt inn innspill for endring av arealbruk på området.

 

På tross av at revisjonen ikke er ferdigstilt ønsker kommunen å starte arbeidet med reguleringsplan for dette området. Dette fordi dialogen om planarbeidet starta før arbeidet med kommuneplanrevisjonen ble igangsatt, og fordi utviklingsforslaget delvis er i tråd med kommuneplanen. I tillegg har formannskapet har signalisert at dersom det fremmes ønsker om etablering av næring i LNF-områder kan det vurderes i hver enkelt sak om det kan startes egen reguleringsplanprosess (sak 18/14 i møte 11.02.14).    

 

Byggegrense E16
Planområdet ligger inntil E16. I de foreløpige planene er det lagt til grunn en byggegrense til E16 på 30 meter. Dette er i samsvar med øvrige boligområder på Hallingby. Kommunen ber med dette om uttalelse fra Statens vegvesen angående byggegrense til E16.

 

Fortau og gang- og sykkelvei
Langs Gamle Ådalsvei er det ikke fortau nord for utkjørselen til E16. Gamle Ådalsvei er skolevei for mange, og kommunen ønsker derfor å anlegge fortau langs Gamle Ådalsvei. Fra busslomma ved E16 i sørgående retning til Gamle Ådalsvei er det i dag en sti gjennom skogen. Denne vedlikeholdes i liten grad av kommunen fordi det ikke finnes avtaler på bruken av grunn.

Gjennom planarbeidet ønsker kommunen å avklare eiendomsforhold og sikre at det kan gis et bedre tilbud til gående og syklende på Hallingby.

 

Eiendomsforhold
Grunneiere i planområdet er

  • Ringerike kommune (gbnr 274/79)
  • Mari Heen
  • Anna Sigridsdatter Heen

 

Konsekvensutredning
Det er krav til utredning av konsekvenser ved endring av formål i plankart i kommuneplan eller ved utarbeiding av reguleringsplan med formål som ikke samsvarer med kommuneplanen. Utredningsplikten må oppfylles enten i kommuneplanrevisjonen eller i reguleringsplanarbeidet.

 

Andre forhold

Kommunen mener prosjektet kan være et positivt tilskudd til utviklingen av Hallingby. 

 

Saksdokumenter
Forespørsel om forhåndshøring om regulering av forretning og boliger på Hallingby, datert 17.02.14

 

Innspill
Vi ber med dette om innspill til det utsendte materialet. Spesielt ber vi Statens vegvesen uttale seg til den foreslåtte byggegrensa mot E16 på 30 meter. 

Innspill sendes til

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

eller til postmottak@ringerike.kommune.no, innen 28. mars 2014.

Etter fristens utløp vil det eventuelt forberedes sak om politisk oppstart til hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. 

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

 

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller

E-post: ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Telefon: 32 11 74 61

 

 

 

 

 

Publisert
28.02.2014
Sist endret
10.12.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk