399 Ny skole og boligområde Benterud - offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

399 Ny skole og boligområde Benterud offentlig ettersyn

Detaljregulering nr. 0605_399  Ny skole og boligområde Benterud sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet sak 127/15. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at området kan utnyttes til skole, flerbrukshall, forsamlingslokale, næring og boliger.  Det aktuelle området ligger sentralt til i Hønefoss med nærhet til Storelva og i gangavstand til kollektivtrafikk.

Planforslaget vil tillate etableringen av en skole på inntil 550 elever med flerbrukshall og inntil 200 boliger med varierende størrelse. Foreslåtte reguleringsformål er undervisning, bolig, kontor, forretning, industri og lager. De viktigste temaene som er utredet er knyttet til trafikk, flom, skred og støy.

Forslagsstiller til planen er Tronrud Eiendom AS.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 08.02.16 

 

Saksdokumenter:

Saksframlegg

Protokoll formannskapet

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Støyberegning

Supplerende støyberegning

Trafikkvurdering

Supplerende trafikkanalyse

Geoteknisk vurdering

Flomsonekart

Skred og farevurdering NGI

Publisert
11.12.2015
Sist endret
04.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk