Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for at det kan bygges en ny skole med inntil 550 elever og flerbrukshall på Benterud. Innenfor forslag til planavgrensning foreslås det også boliger, næring, vei og annen infrastruktur.

Området består i dag av verksted, lager, lettindustri og næringsarealer. Det er også en bolig og en ballbane. Ellers finnes grøntareal, sti langs deler av elva, tilkomst og parkeringsareal.

 Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: flom, skred, trafikk og støy.

 Innspill til planarbeidet

Kommentarer og merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. januar 2015. 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte omgående. Detaljregulering 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagsstiller for planen er Tronrud Eiendom og utførende konsulent er SG arkitekter.

Saksframlegg

Protokoll

Forhåndsinformasjon

Georapport

Miljøteknisk undersøkelse

Publisert
20.11.2014
Sist endret
13.01.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk