Gå til innhold Gå til søk

394 detaljregulering for Hønengata 26 - offentlig ettersyn av reguleringsplan

0605_ 394 detaljregulering for Hønengata 26 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 18.01.16, sak 8/16. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på flyfoto, like nord for Rema 1000 i Hønengata. Illustrasjonen viser en mulig utbygging. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av inntil 18 sentrumsnære leiligheter. Om lag en tredjedel av disse vil kunne bli omsorgsboliger. Det vil også være mulighet for tjenesteyting og/eller kontor. Fordeling mellom formålene er ikke regulert. Foreslått reguleringsformål er kombinert formål bolig/kontor/tjenesteyting. Adkomst foreslås direkte fra Hønengata. 

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak
Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 7. mars 2016.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_394 detaljregulering for Hønengata 26 ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 18.01.16, sak 8/16.

 

Følgende vedtak er fattet:

  1. Forslag til detaljregulering for Hønengata 26 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr. 0605_394 Hønengata 26
  4. Planen legger opp til boliger med bygningshøyde på tilsvarende 4,5 etasjer. Etasjeantall må særlig belyses og høres. 

 

Saksdokumenter
Forslag til plankart
Forslag til bestemmelser
Planbeskrivelse
Snittillustrasjon
ROS-analyse
Saksframlegg
Protokoll fra HMA, 18.01.16 

Vurdering av innkomne innspill ses i saksframlegget. 

 

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Kontaktinformasjon saksbehandler
Ken Ove Heiberg, 32 11 74 48, ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 


Publisert
20.01.2016
Sist endret
08.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk