Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for boligbygging kombinert med mulig service/næring.

Innenfor foreslått planavgrensning finner man en rivningstomt som tidligere inneholdt en større villa med inntil 6-8 kommunale leiligheter. Det er også garasjeanlegg, deler av et mindre næringsbygg og en boligblokk. Ellers finnes grøntareal, tilkomst og parkering.

De viktigste temaene i planarbeidet er knyttet til trafikk, støy, støv, byggehøyde, estetikk og grønnstruktur. Forslag til avgrensning av planen er vist på kartutsnittet.


Innspill til planarbeidet

Kommentarer og merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 22. desember 2014.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 Lovhenvisninger, plantype og vedtak

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av planarbeidet i møte 10.11.14, sak111/14. Oppstart av detaljregulering 0605_394 HØNENGATA 26 kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Ringerike boligstiftelse og utførende konsulent er siv.ing Bjørn Leifsen AS.

Saksframlegg

Protokoll

Forhåndsinformasjon

Publisert
20.11.2014
Sist endret
13.01.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk