397 Hønen gård - offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

397 Hønen gård - offentlig ettersyn

Planforslag for Hønen gård er vedtatt lagt ut på høring av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet, ved Coop Mega nord for jernbanen i Hønefoss.

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av ca 14 boenheter i rekkehus (gult område), samt bevaring av eksisterende hovedbygg på Hønen gård (stripete, flerfarget område). Det legges også til rette for at hovedbygget kan brukes til passende aktivitet innafor bolig, kontor eller tjenesteyting. Foreslåtte reguleringsformål er «boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse», «lekeplass», «gårdsplass» og «bolig, kontor, tjenesteyting», samt tilhørende veg- og parkeringsformål.

Ringerike kommune mener at en fortetting med 14 enheter i rekkehus vil passe godt inn blant eksisterende boligbebyggelse i området. Området som foreslås regulert til gårdsplass må detaljeres nærmere før 2. gangsbehandling og endelig vedtak av planforslaget. Utredninger viser at det ikke vil bli problemer med å overholde grenseverdier i retningslinjer for støy fra jernbanen.

Gjeldende planverk for området er kommuneplanen, der området er avsatt til «bygninger med særskilt allmennyttig formål». Etter en vurdering av området som barnehagetomt er det konkludert med at det er hensiktsmessig å regulere til bolig, i strid med kommuneplanen.

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak
Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller innen 8. juni 2015.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_397 detaljregulering for Hønen gård ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.15, sak 28/15.

Følgende vedtak er fattet:

  1. Forslag til detaljregulering 0605_397 for Hønen gård sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

  3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan 397 Hønen gård.

  4. Innen 2. gangsbehandling skal gårdsplassen (felt f_BGP1) detaljeres nærmere, spesielt med tanke på harde og myke flater.Saksdokumenter
Forslag til plankart, datert 24.03.15
Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 19.02.15
Planbeskrivelse, datert 20.02.15
Saksframlegg, datert 24.03.15
Protokoll behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 13.04.15

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller,
ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61

Publisert
24.04.2015
Sist endret
15.09.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk