Gå til innhold Gå til søk

1. 398 Strandgata 1 Showscene og restaurant - Oppstart

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for ny showscene som skal bli et samlingssted for evenement som gjennom sommerhalvåret arrangeres for et stort publikum på Hønefoss sine utescener.

 

Forslag til avgrensning av planen er vist på kartutsnittet.

 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle området Strandgata 1, som har en sentral plassering i nær tilknytning til Glatved Brygge, Nordre Torv, Pottemakerbakken, Nordre Park samt den nye gangbrua fra sørsiden. I dag er det to næringsbygg og et eldre tømmerhus, «Garveriet», på eiendommen. Denne bygningen er tenkt revet.

 

Innspill til planarbeidet

Kommentarer og merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 02.02.2015

 De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Vedtak og lovhenvisninger

I møte 02.12.2014, sak nr. 214/14, fattet formannskapet følgende vedtak:

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_398 detaljregulering for Strandgata 1.

 2. Ved vedtak om oppstart av 0605_398 detaljregulering av Strandgata 1, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan. Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for Strandgata 1, datert 18.09.14 ut på høring og offentlig ettersyn.

3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringen skal planbeskrivelse, med tilhørende temautredninger, for planen foreligger, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.

 4. Hovedkomiteen (HMA) ber tiltakshaver vurdere muligheter for å flytte hele eller deler av det gamle «Garveriet» til annet område ved Fossen - eller om noe av det gamle tømmeret kan anvendes i et prosjekt et sted ved Fosseområdet som kulturminne om det store omfanget av laftebygninger (boliger, møller, sager osv) som har eksistert i tilknytning til Fossen og nedre del av Begna.

 

Oppstart av 0605_398 detaljregulering for «Strandgata 1 – showscene og restaurant» kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Grunneier er Erik og Petter Stokke. To Be Announced AS og Hønefoss Lyd AS har utviklet ideen. Utførende konsulent er sivilingeniør Bjørn Leifsen

 

Planstatus og utredningskrav

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 64, kvartal 55. Aktuelt område er her regulert til forretning/kontor, avsatt til spesialområde med antikvarisk, kulturell verdi.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger. Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen eks. trafikk, støy, flom, skredfare, kulturminner, påvirkning på landskapsbildet, utearealer, konsekvenser for handelsbyen Hønefoss osv.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens saksbehandler eller leder på avdelingen.


Forslagsstillers kontaktperson: Bjørn Leifsen, 90959283, bleifsen@online.no

Kontaktperson i kommunen: Grethe Tollefsen grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no

 

Saksdokumenter
Protokoll fra behandling i formannskapet
Saksframlegg fra behandling i formannskapet
Kart med planavgrensning
Søknad om oppstart av detaljregulering, datert 18.09.14
Kommentarer til uttalelser fra forhåndshøring, datert 18.09.14

Publisert
13.12.2014
Sist endret
20.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk