3. 398 Strandgata 1 Showscene og restaurant - Melding om vedtak og klagerett - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

3. 398 Strandgata 1 Showscene og restaurant - Melding om vedtak og klagerett

Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant er nå vedtatt i kommunestyret. Vi takker for bidrag i planprosessen.

Saksdokumenter

1. Plankart
2. Planbestemmelser

3. Planbeskrivelse
4. Saksfremlegg, 2. gangs behandling

5. Saksprotokoll, kommunestyret 10.12.2015

Lovhenvisninger og vedtak

Vedtak i kommunestyret 10.12.2015, sak 151/15:

«1. 398 Detaljregulering for Strandgata 1 Showscene og restaurant vedtas. 

2. De deler av gjeldende plan nr. 64-55, «Kvartal 55», vedtatt 30.08.90, som erstattes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.»

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Varsel om vedtak sendes til registrerte grunneiere og festere i planområdet, andre rettighetshavere og naboer til planområdet. I tillegg kunngjøres vedtaket i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Klagerett

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Klager fra parter uten klageinteresse kan avvises etter nærmere vurdering av kommunen. Fristen for å klage på vedtaket er mandag 11. januar 2016 (3 uker fra kunngjøring i Ringerikes Blad).
Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Det er adgang til å be om at iverksetting av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Nærmere orientering om klagerett er tilgjengelig her.

Etter at klagefristen er gått ut vil kommunen orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter § 15-3 må være framsatt senest 3 år etter at planvedtaket er kunngjort.

Publisert
21.12.2015
Sist endret
20.01.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk