Gå til innhold Gå til søk

400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - varsel om offentlig ettersyn

Planforslag 400 «Spenncon Rail og Vågård skytebane» er vedtatt lagt ut på høring av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet, ved Spenncon og Vågård skytebane på Hensmoen nord for Hønefoss.

 

 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nye produksjonslokaler for Spenncon Rail, og dermed også flytte Vågård skytebane lenger nord. Spenncon Rails nåværende lokaler på Hensmoen, sørvest for planområdet, er lite effektive. Hensikten med å bygge nye lokaler er å øke effektiviteten. Det er også lagt inn forslag for mulig utvidelse av anlegget. Dersom Vågård skytebane flyttes lenger nord som foreslått, vil støyforholdene bli bedre for omkringliggende bygg.

 

Foreslåtte reguleringsformål er «skytebane» og «kontor/industri», samt formål for tilhørende infrastruktur.

 

Ringerike kommune mener at videre satsning på industri er positivt med tanke på arbeidsplasser og det generelle næringsgrunnlaget i kommunen, og at oppgradering og flytting av Vågård skytebane er fordi det legges opp til videre skyteaktivitet og redusert støyforurensing.

 

Området er uregulert, og avsatt til industri (erhverv) og annet byggeområde (skytebane), samt en smal stripe som er avsatt til LNF grunnet våtmarksområder. Planforslaget er dermed i hovedsak i tråd med kommuneplanen, med unntak av LNF-området som foreslås regulert til skytebane.

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 24 august 2015.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.15, sak 42/15.

 

Følgende vedtak er fattet:

 1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

 

Saksdokumenter

 1. Saksframlegg
 2. Protokoll HMA, 08.06.15 
 3. Forslag til plankart, mottatt 22.05.15
 4. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 22.05.15
 5. Planbeskrivelse, datert 07.05.15
 6. Utomhusplan 1. byggetrinn
 7. Utomhusplan 2. byggetrinn
 8. Diverse illustrasjoner
 9. Støynotat, datert 02.05.15
 10. Vurdering av infrastruktur: overvann, spillvann og vann/brannvann, datert 16.04.15
 11. Trafikkanalyse, datert 17.04.15
 12. Kabelkart Ringeriks-kraft Nett AS, datert 13.04.15
 13. Tilknytningsvilkår Ringeriks-kraft Nett AS
 14. Rapport: strømforsyning, datert 16.04.15
 15. Vurdering av grunnforurensing, datert 19.03.15
 16. ROS-analyse, datert 27.03.15

 

Publisert
19.06.2015
Sist endret
20.10.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk