Gå til innhold Gå til søk

Oppstart av arbeid med reguleringsplan

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for fortsatt industri og skytevirksomhet på bane.

Planforslaget innebærer flytting, utvidelse og oppgradering av Spenncon Rails produksjonsanlegg på Hensmoen og flytting og oppgradering av Vågård skytebane. Forslag til avgrensning av planen er vist på kartutsnittet. Kartutsnittet viser eksisterende Vågård skytebane og Spenncons produksjonslokaler på Geiteryggen. 

 

Arealene brukes i dag til industri og skytevirksomhet. Spenncon Rail ønsker å flytte sine produksjonslokaler nærmere jernbanen og Spenncon. Dette innebærer at Vågård skytebane foreslås flytta lenger nord for å få plass. Flytting av skytebanen bidrar til bedre skjerming og lydisolering mot omgivelsene.

Det forventes ikke økt trafikk som følge av planforslaget, før Spenncon Rail eventuelt utnytter utvidelsespotensialet de legger inn. Skytebanens kapasitet skal ikke utvides og Spenncon Rail vil bygge produksjonsanlegg som i utgangspunktet har samme kapasitet som dagens anlegg, men med muligheter for utvidelse til det dobbelte. Hvordan dette vil kunne slå ut skal vises ved 1. gangsbehandling av planforslaget.

Det står et minnesmerke fra andre verdenskrig på området. Minnesmerket foreslås flytta i forbindelse med utbygginga, noe som skal utredes nærmere. Blant annet er det en mulighet å samle dette og andre lignende minnesmerker i området og kominere dette med informasjon om skytterklubbens historie, slik at hele historien blir samla og mer tilgjengelig.

Innspill til planarbeidet
Kommentarer og merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet eller spesifikt om flytting av minnesmerke og eventuelt å kombinere dette med andre minnesmerker, kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 28. mars 2015.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger, plantype og vedtak
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 09.02.15, sak 11/15. Oppstart av detaljregulering 0605_400, Spenncon Rail og Vågård skytebane kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Forslagstiller for planen er Spenncon Rail i samarbeid med Ringerike skytterlag og utførende konsulenter er Arkitektene Astrup og Hellern AS v/Letting og Hjellestad og Rieber Prosjekt AS v/Rieber. 

Saksdokumenter

Publisert
21.02.2015
Sist endret
20.10.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk