404 Detaljregulering Gunbjørrud - høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

404 Detaljregulering Gunbjørrud - høring og offentlig ettersyn

0605_ 404 Detaljregulering for Gunbjørrud sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø – og arealforvaltning 09.10.2017, Bh.Nr 61/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse, som er i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella. Det er foreslått 36 nye hyttetomter i området ved Gunbjørrud i tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse. Adkomsten til hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.  

Foreslåtte reguleringsformål er vannforsyning, avløpsanlegg, veg, fritidsbebyggelse, friluftsområde og skogbruk.

 

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 27.11.2017.  

 

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksframlegg fra 1. gangsbehandling

Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

Forslag til plankart

Forslag til reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Oversiktskart, snitt

Tverrprofil

Lengdeprofil

VA plan

Publisert
12.10.2017
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk