406 Detaljregulering Kistefoss - høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

406 Detaljregulering Kistefoss - høring og offentlig ettersyn

0605_406 Detaljregulering Kistefoss sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 24.01.17 sak 1/17. Dette i henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Planområdets beliggenhet er vist på kartutsnitt. Se forslag til plankart for flere detaljer.

Planområdet omfatter areal i to kommuner; Jevnaker og Ringerike. Planarbeidet har foregått i samarbeid mellom de to kommunen.

Stiftelsen Kistefos-museet og A/S Kistefos Træsliberi ønsker å videreutvikle museumsområdet innenfor egnede rammer. Kjernen i planen er de sentrale museums- og skulpturparkområdene rundt det gamle tresliperiet og kraftstasjonene. Dette området foreslås i plan med kombinert formål, privat tjenesteyting /fornøyelsespark/energianlegg. Den etablerte skulpturparken skal videreutvikles samtidig som at planen vil legge til rette for utvidelse til omkringliggende terreng- og naturområde. Tiltak innenfor planområdet skal ta hensyn til eksisterende natur- og kulturverdier, boligområde, landbruksareal samt driften av de to eksisterende kraftstasjonene.

Formelt behandler den enkelte kommune kun arealer innenfor egen kommune, men av planhensyn er det hensiktsmessig å se området som en helhet. Plankartet vil deles i to ut fra kommunegrensa, og det vil være et plannummer for hver del (nasjonal arealdel ID). Dette innebærer at kommunene også sender ut plandokumentene hver for seg; Jevnaker til regionale myndigheter i Oppland og Ringerike til motsvarende myndigheter i Buskerud. Det oppfordres til samordning av høringsuttalelser hos berørte myndigheter der planen går på tvers av regionale grenser.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 15.mars 2017.

Dokumenter i saken:

Saksframlegg

Saksprotokoll Formannskapet Ringerike kommune

Forslag til plankart

Forslag til bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Fagrapport for naturtyperegistrering

Geoteknisk rapport

Flom- og vannlinjeberegninger

Kartleggingsrapport elvemusling

Geometritegninger av adkomstvei

Temakart kantsoner

Publisert
25.01.2017
Sist endret
25.01.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk