Gå til innhold Gå til søk

406 Kistefos-museet

Det varsles herved at COWI AS setter i gang arbeid med privat forslag til detaljregulering for Kistefoss i Ringerike kommune og Jevnaker kommune, jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd. Planavgrensing er markert med grønn linje på kartet.

Grønn linje = planavgrensning, foreløpig
Lilla linje = fylkes- og kommunegrense

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 21.08.2015 til:

COWI AS v/Heidi Bergom
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Heidi Bergom på tlf. 994 30 393, eller e-post hebe@cowi.no

Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide et styringsverktøy som gir forutsigbar og effektiv saksbehandling av tiltak innenfor museumsområdet. I gjeldende kommuneplan for Jevnaker kommune, vedtatt 10.12.09, er arealene på land avsatt til erverv, trafikkområde, boligformål og friområde. Elva er avsatt til vannareal for allment friluftsliv og naturområde i vassdrag. I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.07, er arealer som berøres av planen avsatt til landbruks,- natur- og friluftsområder.

Konsekvensutredning
Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d, fastslår at reguleringsplaner på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til utbyggingsformål, skal utredes. Planområdet er på mer enn 15daa, men utvidelse utenfor arealer som i dag er avsatt til erverv gjøres for å tilrettelegge for utvidelse av skulpturpark, ikke utbyggingsformål. En kan ikke se at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.

Saksdokumenter
1. Brev med varsel om oppstart
2. Saksprotokoll formannskapet
3. Saksframlegg
4. Skisseforslag
5. Rapport-Elvemusling og storaure
6. Fylkesmannen i Oppland uttalelse
7. Godkjenning av deling av eiendom
8. Referat fra oppstartsmøte

Publisert
29.06.2015
Sist endret
23.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk