Gå til innhold Gå til søk

407 detaljregulering for Furuholtet 2 - offentlig ettersyn av reguleringsplan

0605_ 407 detaljregulering for Furuholtet 2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 18.01.16, sak 6/16. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet, på motsatt side av RV 7 for Rustad kafe. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av to firemannsboliger sentralt på Sokna. Foreslåtte reguleringsformål er konsentrert boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntareal. Det foreligger to forslag til utbygging der forskjellen er om balkongene vender mot nord eller mot sør. Foreløpig ligger det ikke inne bestemmelse i planen som regulerer dette. Da området ligger ved RV 7 er støy- og støvproblematikk viktige hensyn. 

 

Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak

Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 7. mars 2016.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_400 detaljregulering for Spenncon Rail og Vågård skytebane ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.15, sak 42/15.

 

 Følgende vedtak er fattet:

  1. Forslag til detaljregulering for Furuholtet 2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

  3. Før 2. gangsbehandling må rekkefølgebestemmelse om støyforhold knyttes opp mot brukstillatelse av bygg innafor planområdet.

  4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, (vedtatt 30.08.01) som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan 0605_407 detaljregulering for Furuholtet 2.

 

 

Saksdokumenter
Forslag til plankart
Forslag til bestemmelser
Planbeskrivelse
Illustrasjonsplan alternativ 1
Illustrasjonsplan alternativ 2
ROS-analyse
Saksframlegg
Prototkoll HMA, 18.01.16

 

Vurdering av innkomne innspill fra oppstartshøring i mai/juni 2015 ses i saksframlegget.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

 

Kontaktinformasjon saksbehandlere:
Ken Ove Heiberg, 32 11 74 48, ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no
Ingeborg Faller, 32 11 74 61, ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Publisert
20.01.2016
Sist endret
08.03.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk