Gå til innhold Gå til søk

409 Røiseng Massedeponi Varsel om oppstart

Det varsles herved om oppstart av planarbeid for tilrettelegging for etablering av massedeponi på Røiseng ved Ask, omtrent 2,5 km innover Sandakerveien.

 Arealene som reguleres er i dag regulert til LNF gjennom kommuneplan. Planforslaget tar sikte på å etablere massedeponi som omfatter et areal på ca. 107daa med mulighet for mottak av rundt 850 000m3 rene masser.

Som følge at tiltaket ventes dyrkbart areal på eiendommen å øke med 70daa.

De viktigste utredningstemaene vil være trafikk, trafikksikkerhet, støv og støy, ras, skred/stabilitet, flom/overvannshåndtering, forhold knyttet til drift, landskapspåvirkning og konsekvenser for biologisk mangfold.

Forslagstiller for planen er TAB (Transportsentralen Asker og Bærum) AS

Grunneier (Gnr:75/1) er Jens Aabel.

Planprogram/ konsekvensutredning (jf. pbl. § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl.):
Planen anses ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og faller derfor ikke inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. Forskrift om konsekvensutredning. Det vil likevel bli utarbeidet planprogram for tidlig å avklare omfanget av nødvendige utredninger.

 

Lovhenvisninger, plantype og vedtak

 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 22.06.15, sak 54/15.

Oppstart av 0605_409, Røiseng Massedeponi kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

 Følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_409 detaljregulering for Røiseng massedeponi.

2. Det lokale behovet for deponiplass ved bygging av en Ringeriksbane og ny E16 bør vurderes.

3. Resultatet av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av planforslaget.

 Planforslaget startes opp som forslag til privat detaljregulering.

 

Innspill til planarbeidet

Kommentarer og merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 14.september

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Vedlegg

Vedtaksprotokoll

Saksframlegg

Asplan Viak Notat til oppstart datert 15.12.2014

Referat oppstartsmøte datert 18.06.15

Forslag til varslingsområde/avgrensning av plan

Illustrasjoner

Avgrensning av planområde

 

Publisert
03.07.2015
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk