87-04 Hallingby - oppstart av endring av plan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

87-04 Hallingby - oppstart av endring av plan

Varsel om oppstart av endring av reguleringsplan (ny planID: 87-04) 

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for boliger for vanskeligstilte. Det aktuelle arealet er omtrent halvannent mål stort, og er i dag regulert til friområde. Det foreslås omregulert til formål for frittliggende boligbebyggelse. Kartutsnittet under viser eksisterende reguleringsplanavgrensing i rødt, med eksisterende formål (grønt er friområde). Området som foreslås omregulert er markert med en ring. Nøyaktig avgrensing er ikke avklart.

 

 

I utgangspunktet er det uheldig å omregulere friareal i bebygde strøk, da slike friområder har stor verdi. I dette tilfellet mener imidlertid areal- og byplankontoret at det er riktig å gjøre dette. Arealet som foreslås omregulert er den del av et 25 mål stort friområde, altså er det fortsatt store tilgjengelige arealer tilgjengelig dersom utbyggingsforslaget gjennomføres. Det er oppretta dialog med barnehagen som bruker friområdet, og ved at en sti flyttes og at en annen opparbeides er det blitt enighet om plassering. Utbyggingsforslaget ligger tett inntil eksisterende boliger, og det er ikke opparbeida anlegg tilknytta friluftsaktivitet her. Areal- og byplankontoret støtter derfor denne endringa.

 

Forslagstiller for planen er Eiendomsservice Ringerike, og utførende konsulent er firmaet Halvorsen og Reine.

 

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 28. oktober 2015.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget..

 

Lovhenvisninger, plantype og prosess
Oppstart av endring av 0605_87-03 Hallingby kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. For mer informasjon se www.ringerike.kommune.noarealplanerplaner på høring. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Dette er et varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan. Det er ikke gjennomført politisk behandling av forslaget, da forslaget er lite omfattende. Det skal gjennomføres politisk 1. gangsbehandling og politisk sluttbehanding av forslaget. Det skal vurderes om reguleringsplan 0605_87-03 skal innlemmes i den oppdaterte reguleringsplanen, da dette i utgangspunktet har vært samme reguleringsplan. 

Saksdokumenter
Materiale til oppstart

Saksbehandler: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61 (tilgjengelig på tirsdager)). 

 

Publisert
25.09.2015
Sist endret
14.12.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk