Gå til innhold Gå til søk

204-04 Lundveien - oppstart av endring av plan

Forslag til endring av reguleringsplan 204-03 Lundveien (ny planID: 204-04)

– varsel om oppstart av planarbeid

 

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for boliger for vanskeligstilte. Det aktuelle arealet er mellom halvannen og to mål stort, og er i dag regulert til friområde. Det foreslås omregulert til formål for frittliggende boligbebyggelse. Kartutsnittet under viser eksisterende reguleringsplanavgrensing i rødt, med eksisterende formål (grønt er friområde). Området som foreslås omregulert er markert med blått. Nøyaktig avgrensing er ikke avklart.

 

 

I utgangspunktet er det uheldig å omregulere friareal i bebygde strøk, da slike friområder har stor verdi. I dette tilfellet mener imidlertid areal- og byplankontoret at det er riktig å gjøre dette. Friområdet slik det framstår i dag har liten eller ingen verdi som friområde da det er gjengrodd og bratt. Dersom den foreslåtte endringa gjennomføres slik at det kan bygges boliger på deler av friområdet, følger det krav om opparbeiding av ballplass på det resterende friområdearealet. På denne måten økes kvaliteten på friområdet, selv om arealet blir mindre. En annen viktig faktor er at Ringerike kommune har behov for flere boliger for vanskeligstilte. Dette forslaget ligger nært et betjent bofellesskap, slik at det er tilgang på lett tilsyn av disse nye boligene. Areal- og byplankontoret støtter derfor denne endringa.

 

Forslagstiller for planen er Eiendomsservice Ringerike, og utførende konsulent er firmaet Halvorsen og Reine.

 

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 28. oktober 2015.  

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget..

Lovhenvisninger og plantype
Oppstart av endring av 0605_204-03 Lundveien kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. For mer informasjon se www.ringerike.kommune.noarealplanerplaner på høring. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksdokumenter
Materiale til oppstart

Saksbehandler: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61 (tilgjengelig på tirsdager)). 

Publisert
25.09.2015
Sist endret
14.12.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk