Gå til innhold Gå til søk

413 detaljregulering Lundveien - endring av gjeldende reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan 413 Lundveien, som innebærer endring av den gjeldende reguleringsplanen 204-03 Lundveien, er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Endringen foreslås for å legge til rette for boliger for vanskeligstilte. Området som foreslås omregulert til bolig formål er vist i kartutsnittet.

Planområdet ligger nord i Hønefoss, ved jernbanelinja mot Jevnaker/Roa, vest for Hønengata. 

Ringerike kommune er positiv til endringforslaget fordi det legger til rette for boliger for vanskeligstilte i et etablert boligområde i gangavstand til daglige gjøremål og kollektivtilbud. Rådmannen mener at det i dette tilfellet er riktig å omregulere noe areal fra friområde til boligformål, da omreguleringa ikke ser ut til å komme i konflikt med dagens bruk, da det finnes flere friluftsområder i umiddelbar nærhet og da det stilles krav om opparbeiding av friområdet med tilrettelegging for ballspill.  


Frist for innsending av merknader, lovhenvisninger og vedtak
Merknader til planarbeidet kan sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, innen 2. mai 2016.

Den enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Hvordan innspill er blitt behandla i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling/sluttbehandling av planforslaget. Det er klageadgang på et eventuelt endelig vedtak av reguleringsplanen.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_413 detaljregulering for Lundveien ut til offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.03.16, sak 29/16.

Følgende vedtak er fattet:

  1. Forslag til detaljregulering for Lundveien sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
  2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
  3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 204-03 Lundveien, vedtatt 14.11.06, ved vedtak av reguleringsplan 413 Lundveien.

Sakspapirer
Oversiktskart 
Forslag til plankart 
Forslag til bestemmelser 
Planbeskrivelse
Saksframlegg
Protokoll HMA, 070316

 

Saksbehandler:
Ingeborg Faller, 32 11 74 61, ingeborg.faller@ringerike.kommune.no

Publisert
08.03.2016
Sist endret
10.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk