415 Detaljregulering Sagaveien 56 – Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

415 Detaljregulering Sagaveien 56 – Offentlig ettersyn av reguleringsplan

415 Detaljregulering Sagaveien 56 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017, sak 42/17. Dette iht. plan- og bygningsloven §12-10. Høringsfrist er 09.10.2017.

Planområdet ligger på Haldenjordet i Hønefoss og omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å bygge to firemannsboliger på eiendom gnr./bnr. 87/24 (Sagaveien 56).Videre skal det opparbeides bilparkering; én garasjeplass pr. boenhet, i tillegg to felles gjesteparkeringer, hvorav én er dimensjonert for HC-parkering. Det skal også opparbeides sykkelparkering og renovasjonsløsning.

Arealene i planområdet består hovedsakelig av en ubebygd branntomt hvor det tidligere var forretningsvirksomhet. Da boligformål ikke er i tråd med hverken gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanen, er det nødvendig med en omregulering av området. Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sandvold Boliger/Boligpartner er forslagstiller til planen.

Kommunen ønsker at den ikke-realiserte veien mellom Krokenveien og Fossekallveien i gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud avreguleres i dette planarbeidet, da det ikke lenger er ønskelig å opparbeide denne veien.

Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig ettersyn.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss innen mandag 9. oktober 2017. 


Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksfremlegg 1. gangsbehandling

Saksprotokoll, HMA 14.08.2017

Oversiktskart

Forslag til plankart

Forslag til reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse

Støyrapport

Sol- og skyggeanalyse

Trafikkanalyse

Oppsummering uttalelser

Møtereferat 19.10.2016, Plan-ID 415 "Detaljregulering Sagaveien 56", (pdf)

Detaljregulering for Sagaveien 56 - Oppstartssak saksfremlegg

Detaljregulering for Sagaveien 56 - Oppstartssak protokoll

Gjeldende reguleringsplan

Publisert
18.08.2017
Sist endret
24.10.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk