Gå til innhold Gå til søk

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - Oppstart av planarbeid

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 7. mars 2016, sak 31/16. Frist for innspill til planarbeidet er mandag 25. april 2016.

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for bygging av to firemannsboliger på Haldenjordet i Hønefoss. Planarbeidet tar også sikte på å avregulere en ikke-realisert vei som er regulert inn i gjeldende reguleringsplan i området. Det er ikke sannsynlig at denne veien vil bli realisert, og man ønsker å omregulere veiformålet til andre formål.

Arealene i planområdet består hovedsakelig av en ubebygd branntomt hvor det tidligere var forretningsvirksomhet. Da boligformål ikke er i tråd med hverken gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanen, er det nødvendig med en omregulering om av området.

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Eiendommene i planområdet er både offentlige og private. Aktuelle reguleringsformål vil kunne bli bolig, avkjøring, parkering, fortau og vei.

Forslagstiller for planen er Sandvold Boliger AS/Boligpartner og utførende konsulent er MjøsPlan AS.

Lovhenvisninger og vedtak
Oppstart av 0605_415 «Detaljregulering Sagaveien 56» kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 07.03.16, sak 31/16.

Planstatus og utredningskrav
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til formålene næring, bolig og vei.
Området er regulert i reguleringsplan 0605_198 «Kroken-Busterud», vedtatt 16.11.88. Området som ønskes bebygd med firemannsboliger er i gjeldende reguleringsplan avsatt til næringsformål.

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Aktuelle tema som forurensning, støy, trafikkforhold, estetikk, universell utforming, sol/skygge-forhold, parkeringsløsninger og håndtering av overvann skal likevel utredes i prosessen.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, senest mandag 25. april 2016.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.
 
Kontakt kommunens saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksdokumenter

1. Saksfremlegg
2. Saksprotokoll
3. Kart, forslag til planavgrensning
4. Gjeldende reguleringsplankart, Plan 198 "Kroken-Busterud"
5. Bestillingsskjema fra forslagsstiller
6. Referat fra oppstartsmøte

Publisert
21.03.2016
Sist endret
24.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk