Gå til innhold Gå til søk

419 Hov omsorgsboliger - oppstart

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for bygging av omsorgsboliger, totalt 25 enheter. Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 18. mars.

De to aktuelle tomtene er merka med tomt 1 og 2 på kartutsnittet nedenfor. På tomt 1 er det ønske om å etablere omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomt 2 er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med 18 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde, parkering og trafikkareal.

Aktuelt areal for omsorgsboliger er eid av Ringerike kommune. Deler av arealet brukes i dag som lekeareal og parkering for Hov barnehage, mens området for øvrig framstår som naturtomt. Arealet er kommuneplanens arealdel avsatt til friområde og landbruks-, natur- og friluftsformål.

Planavgrensning
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Det varsles oppstart for et større planområde enn selve tomtene. Hensikten med dette er å oppheve gjeldende reguleringsplan nr 49 Hov. Dette er en plan fra 1965 som er et mangelfullt og dårlig styringsdokument. For denne delen av planområdet tas det utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og dagens situasjon.

Trykk på kartutsnittet for å få opp stor versjon.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 18.03.2016.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling blir det mulig å gi innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger og vedtak
Formannskapet anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 18.01.2016, sak 8/16. Oppstart av 0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Forslagsstiller og konsulent
Forslagstiller for planen er Ringerike kommune Utbygging på vegne av Helse og omsorg. Utførende konsulent er Rambøll.

Saksdokumenter
Saksprotokoll, formannskapets behandling
Saksframlegg, formannskapets behandling
Notat til oppstartsmøte fra Rambøll
Gjeldende reguleringsplaner: 49 Hov og 218-01 Et område ved Hov gård
Mulighetsstudie, Tomt 1 Hov Vest
Mulighetsstudie, Tomt 2 Hov Øst

Saksbehandler
Ingrid Liseth, Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune
Tlf: 32 11 74 60
E-post: ingrid.liseth@ringerike.kommune.no

Kontaktinformasjon forslagsstiller

Trond Skogdal, prosjektleder Ringerike kommune, Utbygging
Tlf: 90 89 13 80
E-post: trond.skogdal@ringerike.kommune.no

Rune Tøndell, reguleringsplanlegger Rambøll
Tlf: 90 98 28 61
E.post: rune.tondell@ramboll.no

Publisert
15.02.2016
Sist endret
19.09.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk