Gå til innhold Gå til søk

420 detaljregulering for Kvartal 46 - varsel om oppstart av planarbeid

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for fortetting i Hønefoss sentrum. Det foreslås i hovedsak forretning i første etasje og boliger i øvrige etasjer, men også at det åpnes for kontorer og tjenesteyting. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. 

Kvartalet består av Skøiengården og Gamle Vikenbygget som huser i hovedsak kontorer, tjenesteyting og forretninger. De konkrete utbyggingsplanene innebærer å rive Skøiengården nordvest i kvartalet og bygge nytt her. Det foreslås også at byggehøyden for de sørligste delene av kvartalet økes med to etasjer.

Det er viktig at bygget tilpasses bybildet og bidrar til god byutvikling, samt at det tilrettelegges gode uteoppholdsarealer for leilighetene, enten innad i kvartalet eller i nærliggende eksisterende grøntområder.

Forslagstiller for planen er Lafton Eiendom AS og utførende konsulent er Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS. 

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss innen 23. mai 2016.

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Lovhenvisninger og vedtak
Oppstart av 0605_420 detaljregulering for Kvartal 46 kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 04.04.16, sak 40/16.

 

Saksdokumenter
Saksframlegg
Protokoll HMA 04.04.16, sak 40/16
Oversiktskart
Referat fra oppstartsmøte
Søknad om oppstart
Soldiagrammer og snitt
Gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum, plankart og bestemmelser

Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Saksbehandler: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, tlf.: 32 11 74 61). 

Publisert
19.04.2016
Sist endret
24.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk