422 Grenda i Åsa - oppstart av endring av reguleringsplan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

422 Grenda i Åsa - oppstart av endring av reguleringsplan

Det startes opp endring av gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal benyttes. Ny planID blir 0605_422 detaljregulering for Grenda i Åsa.

 Reguleringsplanens lokalisering er vist på kartutsnittet. 

Det er positivt at veier og tomter tilpasses terrenget. Veien er allerede bygget slik som det foreslås at den endres til i plankartet. 

Forslagstiller for planen er Gården vår Norge DA v/Andres Lundegård og Gunnar Konglund og utførende konsulent er Cowi v/Jon Håvård Lien og DBC v/Torstein Kaslegard.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss innen 23. mai 2016.

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Lovhenvisninger
Oppstart av endring av 0605_325 Grenda i Åsa, ny planID 0605_422 detaljregulering for Grenda i Åsa, kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Saksdokumenter
Søknad om endring
Referat fra oppstartsmøte
Gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, plankart og bestemmelser

Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

 

Saksbehandler: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, tlf.: 32 11 74 61).

Publisert
19.04.2016
Sist endret
24.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk