Gå til innhold Gå til søk

424 Områderegulering for Follummoen - høring og offentlig ettersyn

0605_424 Områderegulering for Follummoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet 2- kommunestrategi og plan 20.06.2017 Bh.nr. 21/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdets beliggenhet er vist på kartutsnittet over. Se forslag til plankart for flere detaljer.

Ringerike kommune fremmer forslag til områderegulering for Follummoen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for plass- og energikrevende industri, herunder datasentervirksomhet. Follummoen markedsføres internasjonalt som et svært attraktivt alternativ for storskala datasenteraktører. Planen vil gi store arealer som er klargjort for byggesøknad for datasentre, og en fleksibilitet som gjør oss konkurransedyktige internasjonalt. I tillegg foreslås store felter regulert til plass- og energikrevende industri hvor det er krav om detaljregulering. Store bygningsvolumer vil være synlige fra områdene rundt, men fjernvirkningen dempes gjennom grønnstruktur, hensynssoner og bestemmelser. Turstier på det øvre platået, innenfor planområdet, mot Follummoveien skal legges om når arealene bebygges. Planforslaget berører Kilemoen friluftsområde i nord. Bestemmelser og miljøprogram skal hindre forurensning. 

Ringerike kommune inviterer til informasjonsmøte i kommunestyresalen i Ringerike rådhus onsdag 16.08.2017 kl. 18:00. 

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 12.09.2017. 

Kontaktperson:

Linda K. Nethus, saksbehandler ved areal- og byplankontoret, tlf: 408 04 257, e-post: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.

Saksdokumenter: 

Saksframlegg

Saksprotokoll formannskapet 

Plankart 1. gangs behandling

Reguleringsbestemmelser 1. gangs behandling 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

Sammendrag av og kommentarer til uttalelser og merknader 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Miljøprogram

Trafikkanalyse 

Temarapport naturmangfold 

Temarapport overvann

Geotekniske vurderinger 

Geotekniske vurderinger, vedlegg 1

Geotekniske vurderinger, vedlegg 2

Geotekniske vurderinger, vedlegg 3

Publisert
22.06.2017
Sist endret
13.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk