Gå til innhold Gå til søk

Områderegulering nr. 424 «Follummoen» – oppstart av planarbeid og forslag til planprogram

Det startes opp planarbeid for å legge til rette for etablering av plass- og energikrevende storskala datasenter med tilhørende teknisk infrastruktur. Det vil også kunne åpnes opp for flere mindre datasenter og annen relatert virksomhet.

Det skal også sikres arealer til blant annet grønnstruktur, turstinett og dagens jernbanetrasé. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet.

 

 hei

Planarbeidet utløser krav om KU etter § 2 d) og § 2 f)/ Vedlegg I nr. 1 i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriftens § 5.

 

Store deler av området er i kommuneplanens arealdel (2007-2019) avsatt til nåværende industri og til framtidig industri, arealene vest for jernbanen er regulerte til industri og masseuttak. Storparten av arealene er ubebygd. Området omfatter i tillegg arealer i sørvest og i nord som er avsatt til LNF-områder. Planen vil kunne berøre tre boligeiendommer og medføre riving av noe etablert næringsvirksomhet/ lett industri, i tillegg nedbygging av noe LNF-areal.

 

Forslagstiller for planen er Ringerike kommune.

 

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 12.12.2016. 

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

 

Lovhenvisninger og plantype / og vedtak

Oppstart av plan nr. 424 FOLLUMMOEN kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 18.10.2016, sak 194/16. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

 

Planprogram

 Saksframlegg

 Saksprotokoll

Kart

Presentasjon fra informasjonsmøte 22.11.2016

 

Publisert
27.10.2016
Sist endret
15.12.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English English



send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk