Gå til innhold Gå til søk

431 Områderegulering Hønefoss - varsel om oppstart og høring av planprogram

0605_431 Områderegulering Hønefoss starter opp og planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 2 20.06.2017 Bh. nr. 20/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven §12-10.

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter, med en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner. I tillegg skal planforslaget gi overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles. I Hønefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer, ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel - Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet. Det tas sikte på å avregulere gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkning på miljø- og samfunn utredes. Forslagstiller for planen er Ringerike kommune.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen mandag 09.10.2017.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.


Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad og på kommunens internettside. Det vil være åpent for påmelding til planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.

I formannskapets behandling 20.06.2017 ble følgende vedtatt:

  1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss
  2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
  3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.
  4.  Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.
  5.  Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.
  6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og plangrense.

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen. Forlenget høringsfrist med 3 uker.

 

I formannskapets behandling 20.06.2017 ble anmodning enstemmig vedtatt:

  • "Formannskapet vil med bistand fra administrativ prosjektledelse arrangere planverksteder for Kommunestyret og befolkning/næringsliv. Formannskapet vil underveis i planprosessen tilrettelegge for arbeidsmøter/tema møter og høringer. Dette for å sikre deltakelse, forankring og eierskap i planprosessen.
  • Rådmannen bes om å legge frem 3 alternative datoer for ferdigstillelse av planen, med utgreing av ressursbehov. Dette for å få planen til endelig behandling så fort som mulig."

Lovhenvisninger og plantype / og vedtak
Oppstart av 0605_ 431 OMRÅDEREGULERING HØNEFOSS kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.

Formannskapet 2 utsatte behandling av områderegulering Hønefoss 25.04.2017 Bh. nr. 13/17. Oppstart av planarbeidet ble vedtatt anbefalt 20.06.2017, sak 20/17. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram og andre saksdokumenter er tilgjengelig på www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens saksbehandler.

Ordfører sender med dette saken ut på høring

 

Ordfører

Kjell B. Hansen

Saksbehandler

Ole Einar Gulbrandsen

postmottak@ringerike.kommune.no

32 11 74 00

Publisert
06.06.2017
Sist endret
22.10.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk